Ein utd°yande aktivitet... Dalsbygda 4.juli 2003 kl. 13.55